Wszystko na temat pełnej księgowości

Możliwość komentowania Wszystko na temat pełnej księgowości została wyłączona
biuro księgowe

Pełna księgowość to bardzo skomplikowana wersja prowadzenia ksiąg handlowych. Dzięki niej możliwe jest prowadzenie pełnej ewidencji rozchodów i przychodów, a to pozwala na zidentyfikowanie źródeł ograniczonej płynności. Pełna księgowość polega na udokumentowaniu każdego przepływu pieniężnego, zmiany wartości aktywów.

Kto ma obowiązek prowadzić pełną księgowość?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy przede wszystkim spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowo-akcyjnych, a także osób fizycznych, jawnych, cywilnych i partnerskich. W niektórych przypadkach prowadzenie pełnej księgowości dotyczyć też może spółdzielni, jeśli ich przychody netto osiągnęły wyższy limit w zeszłym roku, czyli przekroczyły pięć milionów. Inne firmy mogą, ale nie muszą korzystać z takiej formy księgowości

Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość polega na bardzo dokładnym rozliczaniu każdej transakcji. Dotyczy to nie tylko faktur związanych ze sprzedażą lub zakupem towarów, ale również wszystkich operacji magazynowych oraz przelewów przychodzących i wychodzących.
Rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych umożliwia szybko i realnie ocenić kondycję finansową spółki. Dzięki nim można przygotować bilans zysków i strat, a to na pewno pomoże w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących firmy, czy w planowaniu nowych inwestycji.
Prowadzenie pełnej księgowości pozwala na ewidencjonowanie majątku firmy oraz na kontrolę tego, jak jest on finansowany i zarządzany.

Sposoby prowadzenia pełnej księgowości

Pełną księgowość można prowadzić na kilka sposobów. Najprostszym sposobem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Można prowadzić dziennik, konta księgi głównej, konta księgi pomocniczej, zestawienie sald na tych kontach, zestawienie obrotów i sald znajdujących się w księdze głównej, wykaz aktywów i pasywów.

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe i co one zawierają?

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają wszyscy, których dotyczy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Księgi rachunkowe zawierają zbiory zapisów księgowych, sald i obrotów.

Komu zlecić prowadzenie pełnej księgowości?

Ponieważ pełna księgowość to dość czasochłonna i skomplikowana czynność, więc najlepiej powierzyć jej prowadzenie dobremu i sprawdzonemu księgowemu lub nawiązać współpracę z profesjonalnym biurem rachunkowym. Zatrudnia ono fachowców, którzy skrupulatnie i cierpliwie będą rozliczać firmę, w oparciu o ciągle zmieniające się przepisy prawa podatkowego.
W ramach prowadzenia pełnej księgowości biura rachunkowe mają obowiązek prowadzenia zdarzeń gospodarczych, dokumentacji księgowej w chronologiczny sposób, systematycznie, przygotowywania sprawozdań finansowych, sprawdzania całej dokumentacji księgowej od strony prawnej i merytorycznej, reprezentowania firmy w urzędzie skarbowym i w ZUS, a także przechowywanie wszystkich dokumentów księgowych firmy w archiwum.
Oprócz pełnej księgowości rozliczać się można na podstawie księgi przychodów i rozchodów, za pomocą ryczałtu, który oblicza się od przychodów ewidencjonowanych.